Skip to main content

Kulturskolerådet –

Kulturskolornas egen samarbets- och påtryckningsorganisation. På hemsidan hittar du mycket bra information och Kulturskolan Magasin till exempel. Följ länken nedan!

Hem – Kulturskolerådet (kulturskoleradet.se)

Skånes representeras i styrelsen av Magnus Ekwall, ordförande och kulturskolechef i Malmö, och John Bjerkert, kulturskolechef i Lund.

Kulturskolerådets egen beskrivning av sig:

Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ kulturskoleverksamhet.

Vision
Alla barn och unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas genom kulturutövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet

Prioriterade områden 2023
• Barns rätt till kulturutövande
• Kompetensförsörjning

Opinionsbildning
Kulturskolerådet verkar för ett ökat statligt engagemang för landets kulturskoleverksamheter. Det sker genom mediakontakter, dialog med berörda departement, myndigheter och andra relevanta organisationer.

Omvärlsbevakning
Genom webbplats, nyhetsbrev och tidningen Kulturskolan magasin bidrar föreningen med nyheter och annan omvärldsbevakning. Kansliet kan också lämna konsultativt stöd till medlemmar.

En förening med styrelse
Kulturskolerådet är en förening med kommuner som medlemmar. Årsmötet beslutar om styrdokument och tillsätter rådets styrelse.

Bakgrund
Formellt är kulturskolerådet en ideell förening där varje kommun utgör en medlem med en röst. Stora och små kommuner har därmed samma inflytande.

Behovet av en ny organisation uppstod framförallt p.g.a att ingen regional- eller nationell nivå fanns. Behov av kontakter, uppföljning och utvecklingsarbete var stort på nationell nivå efter att dåvarande Svenska Kommunförbundet lade ner sin stödverksamhet 1987.

Sveriges Musik- och Kulturskoleråd ändrade 2015 namn till Sveriges Kulturskoleråd. Innand dess fanns Föreningen Sveriges Musikskolledare (FSM, sedermera FSMK – Föreningen Sveriges Musik- och Kulturskolledare) som bildades 1979. Därmed togs det första steget för att skapa ett nätverk för musikskolledare i Sverige. Föreningens initiativtagare och eldsjäl tillika förste ordförande var Kai-Åke Nilsson.

FSM fyllde det stora behov som fanns av gemensam kompetensutveckling och kontakt mellan landets musikskolledare.

Som en konsekvens av samhällsutvecklingen växte behovet fram av en mer professionell organisation än FSM, som drevs av ideellt arbetande funktionärer. 1996 bildades därför interimistiskt Sveriges Musik- och Kulturskoleråd (SMoK) i samband med FSMK:s årsmöte i Lund. 1997 valdes SMoKs första ordinarie styrelse och FSMK lades ner.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908