Skip to main content

Om Kulturskolecentrum

Kulturskolecentrum är statliga Kulturrådets avdelning för att stötta kulturskolorna i Sverige. På hemsidan finns mycket bra information kring inspiration, statistik, bidrag, kunskap, kompetens och nätverk. Gå in via länken nedan och leta runt själv:

Kulturrådets Kulturskolecentrum (kulturradet.se)

Kulturskolecentrums egen beskrivning av sitt uppdrag:

Bästa möjliga stöd till landets kulturskolor – det är uppdraget för Kulturrådets Kulturskolecentrum. Målet är att ge fler barn och unga kulturundervisning av hög kvalitet.

 
Sveriges kulturskolor är viktiga. Inte bara för barn och ungas personliga upplevelser av kultur utan också ur ett större samhällsperspektiv. Med kulturskolan läggs en viktig grund för skapande, delaktighet och återväxt av konstnärer och kulturutövare. Landets kulturskolor skiljer sig mycket mellan varandra och de har olika utmaningar. Det har länge funnits en efterfrågan på nationella stödinsatser och 2018 fick Kulturrådet i uppdrag att inrätta ett nationellt resurscentrum för kulturskolorna.

Stöd och samverkan

Kulturskolecentrum stödjer kulturskolorna och deras huvudmän i att utveckla sin verksamhet genom en rad olika insatser. Centret arbetar bland annat med att samla in och följa upp statistik, kartlägga utbildnings- och utvecklingsbehov, följa och sprida forskning, erbjuda stöd till verksamhetsutveckling och samverkan. Kulturskolecentrum har också i uppdrag att lyfta och sprida goda resultat och lärande exempel.

Samverkan är centralt i arbetet, både för Kulturskolecentrum men också för att bidra till samverkan mellan olika parter med intresse och kunskap inom de frågor som rör kulturskolan. 
   

Kontakta oss

Kontaktuppgifter till oss på Kulturskolecentrum.

Kontakt Regional Kulturskola Skåne
regionalkulturskola@lund.se

Utvecklingsledare
Bella Tinghammar
gabriella.jonssontinghammar@lund.se
0768-705908